Statut Stowarzyszenia Społeczna Sieć Komputerowa "Ligota"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Społeczna Sieć Komputerowa Ligota w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania Internetu, upowszechniania idei globalnej wioski, przyczyniania się do rozpowszechniania działalności kulturalnej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania
3. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

8. Celami Stowarzyszenia są :
     a. działanie na rzecz dostępu do Internetu na osiedlu "Ligota",
     b. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności Internetu,
     c. promocja i popieranie Internetu,
     d. pobudzanie świadomości informatyczno - kulturowej społeczeństwa,
     e. prowadzenie działalności społeczno - kulturalnej.
9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez :
     a. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
     b. utworzenie ośrodka informacji pod adresem : www.ligota.org,
     c. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
     d. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z dostępem do Internetu na osiedlu Ligota,
     e. opiniowanie projektów dotyczących Internetu na osiedlu Ligota,
     f. inne działania realizujące cele statutowe.
10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednakże w razie jej podjęcia dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III

Członkowie - prawa i obowiązki

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
12. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych.
13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
     a. złoży deklarację członkowską,
     b. uzyska zgodę zarządu Stowarzyszenia,
14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
15. Członkowie zwyczajni mają prawo :
     a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
     b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
     c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
     d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
16. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
     a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
     b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
     c. regularnego opłacania składek,
17. Utrata członkostwa następuje na skutek :
     a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
     b. wykluczenia przez Zarząd :
          z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
          z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
          z powodu niepłacenia składek za okres 2 miesięcy,
          na pisemny wniosek 10 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
          utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
     c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
18. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

19. Władzami Stowarzyszenia są:
     a. Walne Zgromadzenie Członków,
     b. Zarząd,
     c. Komisja Rewizyjna,
20.
     1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
     2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
21. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
22. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni.
22A. Walne Zgromadzenie zwoływane jest za pomocą poczty elektronicznej, przez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przez wywieszenie pisemnych ogłoszeń w gablotach wszystkich pięciu bloków mieszkalnych osiedla Ligota. Zwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić później niż 7 dni przed jego terminem. Zwołując Walne Zgromadzenie podaje się dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian
23. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
24. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
25. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
26. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
     a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
     b. uchwalania zmian statutu,
     c. wybór i odwołanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej,
     d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
     e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     f. uchwalanie regulaminu Zarządu,
     g. uchwalanie budżetu,
     h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
     i. (uchylony),
     j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
     k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
     l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
     m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
     n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
27. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
28. Zarząd składa się z jednego, dwóch albo trzech członków. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch albo trzech członków powołuje się Prezesa Zarządu i Zastępcę Prezesa Zarządu, w przypadku Zarządu składającego się z jednego członka członek ten pełni funkcję Prezesa Zarządu.
29. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
30. Do kompetencji Zarządu należy:
      realizacja celów Stowarzyszenia,
      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
      sporządzanie planów pracy i budżetu,
      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
      organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
      przyjmowanie i skreślanie członków,
30 A. W przypadku Zarządu składającego się z trzech członków uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch członków decyduje głos Prezesa Zarządu.
30 B. W przypadku zarządu składającego się z dwóch albo trzech członków do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
30 C. W przypadku czynności dokonywanych przez Stowarzyszenie z członkiem Zarządu Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Komisję Rewizyjną.
31. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
32. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz jego Zastępcy.
33. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
      kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
      prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
      składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
      powoływanie pełnomocnika do dokonania przez Stowarzyszenie czynności z członkiem Zarządu.
34. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

35. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
     a. ze składek członkowskich,
     b. darowizn, spadków, zapisów,
     c. dochodów z własnej działalności statutowej,
     d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
     e. dotacji i ofiarności publicznej.
36. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
37. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
38. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
39. Do dokonania czynności, obejmującej rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000 (pięć tysięcy) zł, konieczna jest zgoda Komisji Rewizyjnej. 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

40. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2 / 3 głosów w obecności co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania.
41. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
42. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.